Öneri No
Öneri Özeti
İlgili Kurum/Kuruluşlar
 
Anayasa’da temel hak olarak bilgiye erişim ve internet
Anayasa’da düzenlenen özel hayatın gizliliği, haberleşme hürriyeti ve haberleşmenin gizliliği, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına ilişkin düzenlemeler esas alınarak; bilgiye erişim hakkını kısıtlayan her türlü engeli ortadan kaldıracak, katılımcılığın artmasına ve serbest kamuoyu oluşumuna imkân sağlayacak, ekonomik ve sosyal gelişmeyi destekleyecek şekilde, bilgiye erişim ve internet Anayasa’da temel bir hak olarak düzenlenmelidir.
 
Yükseköğretim müfredatında bilişim hukuku
Bilişim ve elektronik haberleşme hukukunun bağımsız bir bilim dalı olarak kabul edilmesi ve bu konuya yükseköğrenim müfredatında yer verilmesi ve bu konuda lisansüstü programların açılması önerilmektedir.
 
Kamu ihale mevzuatında bilişim ürünlerine özel düzenleme
Kamu ihale mevzuatında bilişim teknolojisi ürünlerine özel ayrıntılı düzenlemeler yapılmalı, ayrıca “ekonomik açıdan en avantajlı” olma ilkesi, “toplam faydası ile toplam maliyeti arasındaki fark fayda lehine en büyük olan” şeklinde değiştirilmelidir.
 
Bilişim ihalelerine özel kamu ihale mevzuatında iyileştirmeler
Bilişim ihalelerinde; ihale sürecini başlatmaya engel olmayacak önemli evraklar (teminat mektubu, fiyat teklifi, şartnameye uygunluk teyidi gibi) hariç diğer belgelerin (firma yeterliliğine ilişkin olarak diğer kamu kurumlarından tedarik edilecek belgeler, ürün katalogları, bunların tercümeleri gibi) değerlendirme aşamasında tamamlatılmasına imkân verilmeli, şikâyet mekanizması etkinleştirilmeli, muayene kabul ve teslimat sürecinin hızlandırılmasına yönelik iyileştirmeler yapılmalı, muayene, kabul ve teslimata ilişkin kamu kurumlarına tanınan inisiyatif daraltılmalıdır.
 
Haberleşme vergisinin kaldırılması ya da sektördeki tüm işletmelere uygulanması
Sadece bir işletmenin yükümlü olduğu haberleşme vergisinin, ya tamamen kaldırılması ya da aynı veya benzeri hizmeti sunan işletmecileri de kapsar şekilde genişletilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
 
İnternet kullanıcılarına yönelik ulusal yardım ve destek hattının oluşturulması
İnternet ortamında suç teşkil eden, sakıncalı ve zararlı içerikle mücadele ile bilişim teknolojisi ürünleri ve internet kullanımından kaynaklanan psiko-sosyal, hukuki, teknik ve sağlıkla ilgili mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla, uluslararası örneklerine uygun olarak yardım ve destek hattı oluşturulmalıdır.
 
Site yerine içerik engelleme ve cevap hakkı mekanizması
İnternet sitelerine erişimin tamamen engellenmesi yerine, yalnızca konusu suç teşkil eden ve/veya kişilik haklarına saldırı teşkil eden içeriğin yayından çıkarılması sağlanmalı ve cevap hakkının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.
 
e-Okul sisteminde bilişim ve internet konularında içerik sunulması ve bilinçlendirme amacıyla da kullanılması
Milli Eğitim Bakanlığı e-okul sistemi, bilinçlendirme çalışmaları için aktif olarak kullanılmalı ve anılan sistemde bilişim ve internet konularında içerik sunulmalıdır.
 
Akademik kesim performans kriterlerinin üretim odaklı hale getirilmesi
Akademik kesimin performans kriterleri arasında;
• Bilimsel çalışmaların sonuçlarının ticarileşmesi,
• Çalışmalar neticesinde fikri mülkiyet hakları tesis edilmesi (patent, faydalı model vs.),
• Üniversite gelirlerinin artırılması
gibi kriterler yer almalıdır. Üniversitelere yapılacak devlet yardımları bu alanlara endekslenmelidir.
 
BİT ürünlerinin sağlığa uygunluğuna dair kullanım kılavuzu ve ambalaj bilgisi
Bilişim teknoloji ürünlerinin sağlık açısından uygunluğuna ilişkin bilgilerin ürün ambalajında ve kullanım kılavuzlarında yer alması sağlanmalıdır.
 
Ulusal siber güvenlik ve bilgi güvenliği stratejilerinin oluşturulması
Acilen ulusal siber güvenlik ve ulusal bilgi güvenliği stratejileri ve eylem planları oluşturulmalıdır.
 
Yeni hazırlanan ulusal strateji belgelerinde bilişimle kalkınma ve siber güvenlik hedefleri
Hazırlanacak yeni Kalkınma Planı ve Bilgi Toplumu Strateji, bilişimin ülke kalkınmasına katkısını azamiye çıkarma ve siber güvenliği sağlama işlevi taşımalıdır. Bu süreçte, TBMM Bilişim ve İnternet Komisyonu’nun bulguları ve önerileri dikkate alınmalıdır.
 
Kişisel verilerin korunması ve kurumlar arası veri paylaşım standartları
Kişisel verilerin korunması ve kurumlar arası veri paylaşımına ilişkin mevzuat hazırlanmalı, veri sahipliği tanımlanmalı ve hangi verilerin kimler tarafından üretileceği ve paylaşılacağının usul ve esasları oluşturulmalıdır.
 
Bütünleşik Ulusal Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sistemi oluşturulması
Ulusal Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde;
• Bütün süreçleri kapsayacak,
• Risklerin en iyi biçimde yönetilmesini sağlayacak,
• Temel süreçlerde tam otomasyon sağlanmak suretiyle iş yükünü ve işlem maliyetlerini asgariye indirecek, bürokrasi ve kırtasiyeciliği ortadan kaldıracak,
• Sosyal Güvenlik Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve ilgili diğer idarelerin bilgi sistemleriyle entegrasyonu sağlayacak,
• Sadece Merkezi Yönetim kapsamındaki kuruluşları değil, mahalli idareleri ve döner sermaye işletmelerini de kapsayacak,
• Karar destek sistemleriyle güçlendirilecek
bütünleşik bir bilgi sistemi kurulmalıdır.
 
Kamuya ait e-hizmetlerde geri bildirim mekanizması
Kamu internet sitelerinden hizmet alanların aldıkları her bir hizmet için memnuniyet durumlarını (dilek, şikâyet ve önerilerini) ifade edebilecekleri bir geri bildirim mekanizması tesis edilmelidir. Bahse konu mekanizma, merkezi bir yapı tarafından tüm kurumlar için standardize edilmeli ve denetlenmelidir.
 
İnternet yayıncılığının ve bu alanda çalışanların Basın Kanunu kapsamına alınması ve haber hak sahipliğinin düzenlenmesi
İnternet yayıncılığının Basın Kanunu kapsamında yayıncılık, çalışanlarının ise basın çalışanı sayılabilmesini teminen, internet haber sitelerince internet ortamında yapılan yayınların Basın Kanunu’nun kapsamına alınması, Basın Kanunu’nun ve ilgili diğer mevzuatın bu amaçla yeniden düzenlenmesi, bu sayede internet medyasını da içeren kapsamlı bir mevzuatın oluşturulması ve bu mevzuatta haber üzerindeki hak sahipliğinin tespiti hususuna da yer verilmesi önem arz etmektedir.
 
İnternet medyasının mali olarak güçlenmesini teminen resmi ilan ve reklam imkânı sunulması
İnternet medyasının faaliyetlerini habercilik mesleğinin gerektirdiği ilkelere uygun olarak sürdürebilmeleri için, mali yapılarının güçlendirilmesi, bu amaçla, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun’da ve ilgili diğer mevzuatta, internet haber sitelerinde de resmi ilan ve reklam yayımlatılabilmesine imkân verecek değişikliklerin yapılması önerilmektedir.
 
İnternet haberlerinde habere ilişkin asgari temel bilgilerin sunulması
İnternet medyasında yer alan haberlere ait yer, tarih ve zaman gibi bilgilerin güncel olarak haber alanında yer almasının zorunlu olması sağlanmalıdır.
 
Sosyal medyada kamu kurumları
Kamuoyunu yanıltma ve toplumda kargaşa oluşturma amaçlı haberlere karşı doğru ve hızlı karşılık verilebilmesini teminen, kamu kurumlarının sosyal medyada resmi hesaplarıyla yer alması ve kritik toplumsal olaylarda kamuoyunu doğru bilgilendirebilecek yapıların kurulması tavsiye edilmektedir.
 
Barındırma ücretlerinin düşürülmesi
Barındırma ücretlerinin internet yayıncılığının gelişimine engel olmayacak makul seviyeye çekilmesi sağlanmalıdır.